Эчнээ сургалт

Эчнээ сургалт

Эчнээ сургалт

Хугацаа: 2.5-3.5 жил

Газарчин дээд сургуулийн  магистрын сургалтын хөтөлбөрийн зорилго нь онолын мэдлэг, туршилт судалгааны ур чадвар, арга барил, мэргэжлийн болон нийгмийн чадварыг эзэмшсэн, өрсөлдөх чадвар бүхий судлаач, мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах явдал юм. БСШУЯ-ны 2014 оны А/370 дугаар тушаалын дагуу боловсрол судлал, боловсролын удирдлага, сургуулийн өмнөх боловсролын арга зүй, уул уурхайн ашиглалтын технологи, инженер механик, менежментийн чиглэлээр сургалтын хөтөлбөрөө батлууллан  мөрддөг. Сургалтын хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэсэн магистрант нь Боловсролын удирдлага, Боловсрол судлал, Инжинер механик, Менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг горилсон бүтээл туурвиж Газарчин дээд сургуулийн  Эрдмийн зөвлөлд хамгаалдаг.

 Магистрын сургалт анхлан явуулснаас хойш нийт 285 магистрант суралцаж төгссөн бөгөөд боловсрол судлал, боловсролын удирдлагын чиглэлээр 168, уул уурхайн ашиглалтын технологи, инженер механик, менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг горилсон бүтээл туурвин амжилттайгаар хамгаалсан байна. 

Багш нарын судалгааны ажлыг дэмжиж эрдмийн зэргийг ахиулах зорилгоор гадаад дотоодын их сургуулийн докторын сургалтанд хамруулан ажиллаж байна. 

Мэргэжлүүд

Эчнээ сургалт
Мэргэжлийн нэр Сургалтын хэлбэр Кредит
Аялал жуулчлалын менежмент Эчнээ 80
Нягтлан бодох бүртгэл Эчнээ 125
Эдийн засагч Эчнээ 122
Менежмент Эчнээ 125
Багш урлагийн боловсрол Эчнээ 122
Багш, бага ангийн боловсрол Эчнээ 125
Багш сургуулийн өмнөх боловсрол Эчнээ 122
Цахилгааны инженер Эчнээ 125
Механик инженер Эчнээ 125
Геодизийн инженер Эчнээ 125
Уул уурхайн ашиглалтын технологи Эчнээ 125
Ашигт малтмал баяжуулалтын технологич Эчнээ 125
Иргэний ба үйлдвэрийн барилга Эчнээ 125